Logo
Időskori biztosítás - kérdések

 

IDŐSKORI BIZTOSÍTÁS
Gyakran ismételt kérdések

 

Az Időskori biztosítás a jövő egy elkerülhetetlen állomására, annak anyagi gondjára kínál megoldást. Kisebb összegű rendszeres befizetésekkel biztosíthatja időskori nyugalmát, mentesítheti gyermekeit, rokonait szerettük elvesztésekor, a hirtelen rájuk szakadó anyagi gondok alól.

Az időskori biztosítás egy életbiztosítási szerződés keretén belül nyújt lehetőséget a végső nyugalomba-helyezés, a temetés költségeinek fedezetére.

 
 

Hány éves korig lehet időskori biztosítást kötni?

A szerződés díjfizetési időtartama minimálisan 5 év, maximálisan pedig akár 45 év is lehet. Tehát, 40 éves kortól 80 éves korig lehet megkötni az időskori biztosítást.

Szerződéskötéskor meghatározhatja, hogy mekkora összeget szeretne temetésére szánni, mely az évek során gyarapodva garantálja, hogy az Ön halála esetén a hozzátartozói rendelkezésére áll az Ön méltó búcsúztatásával felmerülő kiadások fedezete.

Szükséges-e orvosi vizsgálat a biztosítás megkötéséhez?

Nem. A biztosítás szerződésének megkötéséhez nem szükséges orvosi vizsgálat. Az időskori biztosítás orvosi vizsgálat nélkül megköthető.

Mikor kezdődik a biztosító kockázatviselése?

Az érvényesen létrejött szerződés kockázatviselése annak a napnak a 0. órájával kezdődik, amikor az első díj (díjelőleg) a biztosító számlájára beérkezik, vagy az első díjat (díjelőleget) a biztosításközvetítő nyugtával igazolható módon átvette.

Meddig tart a biztosítási védelem?

A biztosítási védelem a biztosított élete végéig tart, 85 éves kora után biztosítási díjat sem kell fizetnie.

Meddig kell díjat fizetni?

A biztosított 85 éves koráig kell díjat fizetni.

Van-e várakozási idő?

Igen van várakozási idő, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől számított 6 hónap.

A biztosítási összeg kifizetése az első 2 évben részleges! 6 hónaptól -1 évig 25%, 1-2 év között 50%, 2 év után 100% kerül kifizetésre.

A biztosító kockázatviselése a várakozási idő alatt részleges, kizárólag a balesetekre, illetve a balesettel okozati összefüggésben álló biztosítási eseményekre terjed ki. A biztosító a biztosított várakozási idő alatti nem balesetből eredő halála esetén a szerződő részére a szerződésre befizetett díjak összegét fizeti vissza.

Mekkora biztosítási összegre köthető a szerződés?

kegyeleti biztosítás díjak

Meghatározhatja az Ön által elképzelt jövőbeni szolgáltatás minimális összegét 300.000- 1.200.000 Ft. biztosítási összegek közül választva.

Ez az összeg a múló évekkel mindenképpen gyarapodni fog. A biztosítás értékállóságának megőrzése érdekében minden biztosítási évfordulót követően automatikusan 3%-os mértékű díjnövelést alkalmaz a biztosító, melynek alapján emelkedik a végső esemény időpontjában kifizetésre kerülő szolgáltatás összege.

 

Mit jelent az automatikus díjnövelés?

A biztosítás értékállóságának megőrzése érdekében a biztosítási díj minden biztosítási évfordulón – kivéve a díjfizetési kötelezettség megszűnése időpontját (85 év) megelőző 5 biztosítási évet – automatikusan 3%- kal növekszik. Ez az érték a szerződés fennállása alatt nem változtatható meg.

A biztosító a biztosítási összeg és a biztosítási díj változásáról a szerződéskötéskor kiállított kötvény mellékletében nyújt tájékoztatást.

Mikor kell bejelenteni az elhalálozást?

A halál napjától számított 15 napon belül kell bejelenteni a biztosítónak lehetőleg a kötvényszám megadásával írásban online, emailben vagy személyesen ügyfélszolgálati irodában.

Hogyan lehet bejelenteni a haláleseményt?

A legegyszerűbb bejelentési mód az online bejelentés. Ezen kívül bejelentheti emailben vagy személyesen is. A bejelentéshez szükséges dokumentumok listáját megtalálja a Nyugalom Plusz életbiztosítás szerződési feltételeiben, továbbá a szolgáltatási igénybejelentő nyomtatványon.

Csak a hagyatéki végzésben megjelölt törvényes örökösnek fizet a biztosító?

Nem, a szerződésben a kedvezményezett vagy kedvezményezetteket név szerint is megjelölheti a szerződő. Ebben az esetben nem kell megvárni a hagyatéki végzést, mivel a szolgáltatási összeg, amit kifizetünk, nem része a hagyatéknak.

Ki lehet a kedvezményezett? Kiskorú is lehet?

Kedvezményezettek lehetnek az örökösök, vagy akit vagy akiket a szerződésben név szerint megjelölnek (kortól függetlenül). Az életbiztosítás alapján fizetendő szolgáltatási összeg nem része a hagyatéknak – ez azt jelenti, hogy ha szerződésben név szerint megjelöli a szerződő a kedvezményezetteket, akkor nem kell a – gyakran hosszan elhúzódó – hagyatéki eljárás befejezéséig várni a biztosító szolgáltatására.

Hová lehet kérni a kifizetést és mennyi idő alatt érkezik meg a pénz?

A biztosító alapvetően átutalással teljesíti a kifizetést a kedvezményezett által megadott bankszámlaszámra. Ha a kedvezményezett ettől eltérő módon szeretné kérni a kifizetést, ezt a haláleset bejelentése során kell egyeztetni. Ha minden szükséges irat beérkezik hozzánk, akkor 15 napon belül kifizetjük a biztosítási összeget.

Megszüntethető-e az időskori biztosítás szerződés?

A biztosítási szerződést a szerződő a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával – a biztosított írásbeli hozzájárulásával – bármikor felmondható.

Mi történik az időskori biztosítás felmondása esetén?

A szerződés rendes felmondása (visszavásárlás) esetén, amennyiben a felmondás időpontjában a biztosítási szerződésnek van visszavásárlási értéke, akkor a biztosító a visszavásárlási igény beérkezését követően a szerződőnek kifizeti a rendszeres díjjal rendezett időszakhoz tartozó, de legfeljebb az aktuális hónap elsején érvényes visszavásárlási értéket (amennyiben a szerződésen túlfizetés mutatkozik, akkor a biztosító azt a szerződő részére visszafizeti).

A biztosítási szerződésnek legkorábban a díjfizetési tartam egytizede, de legalább két díjjal rendezett biztosítási év eltelte után van visszavásárlási értéke.

Mikor van lehetőség rendkívüli felmondásra?

A biztosítási szerződést a fogyasztónak minősülő szerződő jogosult a biztosítási szerződés létrejöttét igazoló kötvény átvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül megszüntetni.

Van-e az időskori biztosításnak területi hatálya?

A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

 

Időskori biztosítás

 

Kik az időskori biztosítás szerződés szereplői?

  • 1, A Biztosító aki a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal.
  • 2, A Szerződő az a fél, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti, és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal.
  • 3, A Biztosított az a természetes személy, akit a szerződésben biztosítottként neveztek meg, és akinek az életével, egészségi állapotával kapcsolatos eseményekre a biztosítási szerződés létrejön.
  • 4, A Kedvezményezett az a személy, aki a biztosítási szerződésben meghatározott biztosítási szolgáltatásra jogosult.
 

Mi történik, ha nincs kedvezményezett a szerződésben?

Amennyiben ai időskori biztosítás szerződésben kedvezményezettet nem neveztek meg, vagy ha a kedvezményezett-jelölés hatályát vesztette (pl: a biztosítási esemény bekövetkezése előtt meghal), vagy nem volt érvényes a biztosítási esemény időpontjában, akkor a biztosított halála esetén esedékes szolgáltatások kedvezményezettje a biztosított örököse.

Mi a díjfizetés elmulasztásának következménye?

Amennyiben a szerződő a rendszeres biztosítási díjat az esedékesség időpontjáig nem egyenlíti ki, – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – a biztosító a szerződő felet legalább 30 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre írásban felhívja.

Ha a szerződő a kitűzött póthatáridőig fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosító az alábbiak szerint jár el:

  • a) amennyiben az első elmulasztott díj esedékességének időpontjában a szerződésnek van visszavásárlási értéke, akkor a biztosító a szerződést díjmentesíti
  • b) amennyiben az első elmulasztott díj esedékességének időpontjában a szerződésnek nincs visszavásárlási értéke, a szerződés a díjrendezettség napjával megszűnik.

A szerződőnek lehetősége van az elmaradt biztosítási díjak rendezése mellett – az első elmaradt díj esedékességétől számított 6 hónapon belül – a díjfizetés elmulasztása miatt kifizetés nélkül megszűnt szerződés szerinti biztosítási fedezet helyreállítását kérni (reaktiválás).

Mi az időskori biztosítás díjmentesítése?

A szerződő – a biztosított írásbeli hozzájárulásával – kérheti a biztosítás díjmentesítését. A biztosítás díjmentesítésére a díjfizetési tartam egytizede, de legalább két rendszeres díjjal rendezett biztosítási év eltelte után van lehetőség.

A díjmentesítés során a biztosító az addig befizetett rendszeres díjak alapján, egy új, csökkentett biztosítási összeget állapít meg. A díjmentesítés időpontjától a szerződés megszűnéséig a szerződőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Részleges díjmentesítés: A biztosítás részlegesen is díjmentesíthető. Részleges díjmentesítés során egy alacsonyabb biztosítási összeg kerül meghatározásra, így a biztosítás egy díjköteles és egy díjmentes részből áll.

Mit fizet a biztosító a biztosítási esemény bekövetkezésekor?

Biztosítási eseménynek minősül: A biztosított halála a kockázatviselés tartama alatt.

  • Díjtartalék: A díjtartalék az az összeg, amelyet a biztosító a befizetett díjaknak a díjkalkuláció alapján meghatározott részéből, és az ezen a részen jóváírt garantált kamatokból, a biztosításban vállalt kötelezettségek fedezetére biztosításonként tartalékol.
  • Garantált (technikai) kamat: A biztosító garantálja, hogy a biztosítási összeg fedezetére képzett díjtartalékhoz a szerződés tartama alatt legalább évi 2,25% garantált kamatot ír jóvá, még abban az esetben is, ha a díjtartalék befektetésével elért hozam ennél kevesebb. A biztosító a biztosítási díj mértéke alapján a garantált kamat előre történő beszámításával állapítja meg a biztosítási összeget./li>
  • Nyereségrészesedés: A biztosító a nyereségszámlán felhalmozott nyereséget valamint a teljes díjtartalékot befekteti, és a befektetéssel elért hozamot megosztja ügyfeleivel. A biztosító a szerződés tartama alatt a biztosítások díjtartalékának, valamint a nyereségtartalékának befektetésével elért hozamnak a díjtartalékon jóváírandó garantált kamatot meghaladó részének legalább 80%-át, minden naptári évre vonatkozóan, legkésőbb az év pénzügyi zárásakor nyereségrészesedésként a nyereségszámlán ügyfeleinek jóváírja, és szerződésenként nyilvántartja.
  • Hűségnyereség: A biztosító a szerződés tartama alatt a nyereségrészesedésen felül hűségnyereséget ír jóvá minden naptári évre vonatkozóan, legkésőbb az év pénzügyi zárásakor. A hűségnyereség a naptári évben nem biztosítási esemény következtében megszűnt szerződések nyereségrészesedésének a díjtartalék arányában történő felosztásával képződik.

A nyereségrészesedés és a hűségnyereség kizárólag a haláleseti szolgáltatás részeként kerül kifizetésre

Mikor fizeti ki a biztosító a biztosítási összeget?

A biztosító a hozzá bejelentett szolgáltatási igényt, az annak elbírálásához szükséges valamennyi irat beérkezését követő 15 napon belül teljesíti.

 

 

Érdekli az Időskori biztosítás?

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

 

Időskori
biztosítás
kalkulátor >>>

 

IDŐSKORI BIZTOSÍTÁS Gyakran ismételt kérdések

Időskori biztosítás - 80 éves korig