Logo
Kivitelezői felelősségbiztosítás kárbejelentés

 

Kivizelezői felelősségbiztosítás kárbejelentés

 

Kivizelezői felelősségbiztosítás kárbejelentésére a biztosított köteles – haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül – bejelenteni, ha vele szemben kárigényt közölnek, vagy ha olyan körülményről szerez tudomást, amely ilyen kárigényre adhat alapot.

A felelősségbiztosítások jellemzői:

A felelősségbiztosítások alapvető feladata, hogy megtérítse azokat a károkat, amelyeket a biztosított, illetve a biztosított alkalmazásában lévő alkalmazott munkavégzés során a szabályszerű működés mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyi sérülések, vagy dologi károk. A biztosító a szerződésben rögzített esetekben vállalja, hogy esetleges kár esetén a biztosított helyett fizet, azaz átvállalja a kockázatot.

Mit biztosít a kivitelezői felelősségbiztosítás?

 • Mentesíti a biztosítottat az olyan személyi sérüléses és dologi károk és azokkal összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melyet a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Kiterjed a biztosítási védelem az igénybevett alvállalkozók, megbízottak által okozott károkra is.
 • Fedezetet nyújt azokra a károkra is, amelyeket a szerződés hatálya alatt okozott, de legkésőbb a biztosítás megszűnését követő 3 éven belül jelentenek be.

A kivitelezői felelősségbiztosítás kárbejelentéshez szükséges dokumentumok:

 • a biztosítási szerződés kötvényszáma
 • a károsult(ak) neve, lakcíme (székhelye);
 • a kár mértékét – amennyiben ismert –, bekövetkezésének helye, időpontja;
 • a káresemény részletes leírása;
 • a biztosított felelősségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatát, indokolással ellátva;
 • az esetleges hatósági eljárás száma, az eljáró hatóság megjelölése, a hozott határozat;
 • a kárrendezésben közreműködő és a biztosított által meghatalmazott személy neve, címe és telefonszáma;
 • a kárral kapcsolatos valamennyi lényeges egyéb információ;
 • az előző naptári évben megvalósult, a díjszámítás alapját képező adat (pl. átlagos alkalmazotti létszám, éves nettó árbevétel).

A kivitelezői felelősségbiztosítás kárrendezés:

A biztosító a kárt a károkozás időpontjában a felek között hatályos biztosítási szerződés rendelkezései alapján rendezi.

A biztosító a biztosítási szolgáltatást attól az időponttól számított 30 napon belül teljesíti, amikor a kártérítési igény elbírálásához szükséges valamennyi irat rendelkezésre áll.

Önrészesedés: 10%, de min. 100 000 Ft

 

 

Kivitelezői felelősségbiztosítást keres?

KÉRJEN AJÁNLATOT MOST!

 

Kivitelezői
felelősségbiztosítás
kalkulátor >>>

 

Kivizelezői felelősségbiztosítás kárbejelentés