Logo
Építési Általános felelősségbiztosítás

 

Építési Általános felelősségbiztosítás

Minden építkezésre

Generálkivitelezőnek, kivitelezőknek ( pl: kőműves, ács, gáz, víz, villanyszerelő, festő-, mázoló, épületgépészeti tevékenységre) építkezésekhez, felújításokhoz.

Az Építési Általános felelősségbiztosítás megfelel társasházak építéséhez e-naplóba, és pályázatokhoz is!

 

Az Építési Általános Felelősségbiztosítások alapvető feladata, hogy megtérítse azokat a károkat, amelyeket a biztosított, illetve a biztosított alkalmazásában lévő alkalmazott munkavégzés során a szabályszerű működés mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyi sérülések, vagy dologi károk. A biztosító a szerződésben rögzített esetekben vállalja, hogy esetleges kár esetén a biztosított helyett fizet, azaz átvállalja a kockázatot.

Az építési általános felelősségbiztosítások határozatlan idejű szerződéssel köthetőek, egy éves biztosítási időszak mellett.

 

Biztosítható alap kockázatok:

 

 

Megtéríti a biztosítottnak a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Tehát térítí a:

 • személysérüléses károkat és
 • szerződésen kívül okozott dologi károkat,
 • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Csak Külön feltétel alapján terjed ki a fedezet:

 • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
 • a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
 • tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
 • gépjárművekben okozott károkra

Példák:

1. Példa: egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

Fedezetet nyújt a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Példák:

1. Példa: Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

Fedezetet nyújt a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.

A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan környezetveszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott:

 • dologi és személyi sérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik,
 • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles, feltéve, hogy a kár bekövetkezte előre láthatatlan, hirtelen és váratlan volt, továbbá – a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető.
 • Példa:

  Egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha Környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

Biztosítható kiegészítő kockázatok:

 

 

Szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítása:

Azokra a tárgyakra nyújt biztosítási fedezetet, amelyekre a munkavégzési tevékenység irányul.

 

Közreműködő személyek, alvállalkozók, megbízottak biztosítása:

A biztosítási fedezet azon biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre, melyek a biztosított vagy alvállalkozója, megbízottja által a szolgáltatás teljesítése érdekében jogosan igénybe vett bármely közreműködő személy (alvállalkozó, megbízott) tevékenységéből erednek. Közreműködő személy: a biztosított vagy alvállalkozója, megbízottja által vállalkozási vagy megbízási jogviszony alapján a szolgáltatás teljesítése érdekében igénybe vett jogalany.

Amennyiben a közreműködő személy (alvállalkozó, megbízott) az általa okozott kár fedezetére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, a biztosító helytállási kötelezettsége jelen szerződés alapján csak akkor és csak annyiban áll fenn, amikor és amennyiben a kárt okozó közreműködő személy (alvállalkozó, megbízott) biztosítási szerződése a kárt nem fedezi.

 

Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása:

A biztosítási fedezet azon károkra, melyeket munkagéppel, targoncával, daruval, vagy munkagépként használt gépjárművel – a forgalomban való részvétel nélkül – munkavégzés során okoznak Munkagép: a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

 

kiterjed a biztosítási fedezet közúti járművekben vagy vízi járművekben be- és kirakodás során okozott olyan dologi károkra, melyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítási fedezet kiterjed a daruval történőrakodási tevékenységre is. Fedezetet nyújt a biztosítás e dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjra, amennyiben a biztosított a sérelemdíj fizetésére – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

 

Építési Általános felelősségbiztosítás

Kérjen ajánlatot most!

Online AZONNAL megköthető!

Ajánlatkérő adatlap

Kérjük töltse ki az ajánlatkérő adatlapot, mely alapján elkészítjük az Építési Általános felelősségbiztosítás ajánlatunkat, vagy ÉRDEKLŐDJÖN TELEFONON: 06 70 623 89 02 !

 

 

 

ÉPÍTÉSI ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

általános felelősségbiztosítás,általános építési felelősségbiztosítás vállalkozóknak,általános építési felelősségbiztosítások

Építési felelősségbiztosítások: