Logo
Építési Általános felelősségbiztosítás

 

Építési Általános felelősségbiztosítás

Minden építkezésre

Generálkivitelezőnek, kivitelezőknek pl: kőműves, ács, gáz, víz, villanyszerelő, festő-, mázoló, épületgépészeti tevékenységre

Megfelel társasházak építéséhez e-naplóba, és pályázatokhoz is!

 

Az Építési Általános Felelősségbiztosítások alapvető feladata, hogy megtérítse azokat a károkat, amelyeket a biztosított, illetve a biztosított alkalmazásában lévő alkalmazott munkavégzés során a szabályszerű működés mellett okoz, legyenek azok esetlegesen személyi sérülések, vagy dologi károk. A biztosító a szerződésben rögzített esetekben vállalja, hogy esetleges kár esetén a biztosított helyett fizet, azaz átvállalja a kockázatot.

Az építési felelősségbiztosítások határozatlan idejű szerződéssel köthetők, egy éves biztosítási időszak mellett.

 

Biztosítható alap kockázatok:

 

 

Megtéríti a biztosítottnak a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Tehát térítí a:

 • személysérüléses károkat és
 • szerződésen kívül okozott dologi károkat,
 • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Csak Külön feltétel alapján terjed ki a fedezet:

 • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
 • a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 • azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
 • tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
 • gépjárművekben okozott károkra

Példák:

1. Példa: egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

Fedezetet nyújt a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Példák:

1. Példa: Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

 

Fedezetet nyújt a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.

A szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan környezetveszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott:

 • dologi és személyi sérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik,
 • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles, feltéve, hogy a kár bekövetkezte előre láthatatlan, hirtelen és váratlan volt, továbbá – a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető.
 • Példa:

  Egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha Környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

Biztosítható kiegészítő kockázatok:

 

 

Szolgáltatás tárgyában okozott károk felelősségbiztosítása:

Azokra a tárgyakra nyújt biztosítási fedezetet, amelyekre a munkavégzési tevékenység irányul.

 

Közreműködő személyek, alvállalkozók, megbízottak biztosítása:

A biztosítási fedezet azon biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre, melyek a biztosított vagy alvállalkozója, megbízottja által a szolgáltatás teljesítése érdekében jogosan igénybe vett bármely közreműködő személy (alvállalkozó, megbízott) tevékenységéből erednek. Közreműködő személy: a biztosított vagy alvállalkozója, megbízottja által vállalkozási vagy megbízási jogviszony alapján a szolgáltatás teljesítése érdekében igénybe vett jogalany.

Amennyiben a közreműködő személy (alvállalkozó, megbízott) az általa okozott kár fedezetére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, a biztosító helytállási kötelezettsége jelen szerződés alapján csak akkor és csak annyiban áll fenn, amikor és amennyiben a kárt okozó közreműködő személy (alvállalkozó, megbízott) biztosítási szerződése a kárt nem fedezi.

 

Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása:

A biztosítási fedezet azon károkra, melyeket munkagéppel, targoncával, daruval, vagy munkagépként használt gépjárművel – a forgalomban való részvétel nélkül – munkavégzés során okoznak Munkagép: a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült.

 

kiterjed a biztosítási fedezet közúti járművekben vagy vízi járművekben be- és kirakodás során okozott olyan dologi károkra, melyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosítási fedezet kiterjed a daruval történőrakodási tevékenységre is. Fedezetet nyújt a biztosítás e dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjra, amennyiben a biztosított a sérelemdíj fizetésére – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

 

Építési Általános felelősségbiztosítás

Most 15-49% Kedvezménnyel

online AZONNAL megköthető!

 

Ajánlatkérő adatlap

Kérjük töltse ki az ajánlatkérő adatlapot, mely alapján elkészítjük az Építési Általános felelősségbiztosítás ajánlatunkat, vagy ÉRDEKLŐDJÖN TELEFONON: 06 70 623 89 02 !

 

 

 

 

 

ÉPÍTÉSI ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

általános felelősségbiztosítás,általános építési felelősségbiztosítás vállalkozóknak,általános építési felelősségbiztosítások

Építési felelősségbiztosítások: